Welsh Government are recruiting

A career in housing and regeneration at Welsh Government means working to make our cities, towns and villages even better places in which to live and work.

Our work is varied, fast paced and focused on delivering for the people of Wales. Our work includes:

•         land acquisition and use

•         supporting home building

•         regeneration of our towns, cities and villages

•         supporting those who live in our communities

•         ensuring the quality of what we build and where we build

•         ensuring the quality of landlord and resident services

We are a passionate, outcome focused team and are looking for people with diverse skills and experience. 

We would be very grateful if you could share this link https://www.gov.wales/housing-and-regeneration-careers across your networks as we search for those who share our vision to make a difference.

For more information or to arrange a discussion about any of these roles please contact: housingandregeneration@gov.wales

 

Rydym yn recriwtio!

Mae gyrfa mewn tai ac adfywio yn Llywodraeth Cymru yn golygu gweithio i wneud ein dinasoedd, ein trefi a'n pentrefi yn lleoedd hyd yn oed gwell i fyw a gweithio ynddynt.

Mae ein gwaith yn amrywiol, yn gyflym ac yn canolbwyntio ar gyflawni er lles pobl Cymru. Mae ein gwaith yn cynnwys:

•           Caffael a defnyddio tir

•           Cefnogi Adeiladu Cartrefi

•           Adfywio ein trefi, ein dinasoedd a'n pentrefi

•           Cefnogi'r rhai sy'n byw yn ein cymunedau

•           Sicrhau ansawdd yr hyn rydym yn ei adeiladu a lle rydym yn adeiladu

•           Sicrhau ansawdd gwasanaethau i breswylwyr a landlordiaid

Rydym yn dîm brwdfrydig sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn chwilio am bobl sydd â sgiliau a phrofiad amrywiol. 

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu'r ddolen hon https://www.llyw.cymru/gyrfaoedd-ym-maes-tai-ac-adfywio ar draws eich rhwydweithiau wrth i ni chwilio am y rhai sy'n rhannu ein gweledigaeth i wneud gwahaniaeth.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu sgwrs am unrhyw un o'r swyddi hyn, cysylltwch â: housingandregeneration@gov.wales