New Social Housing in Wales - Welsh Government Review/Tai Cymdeithasol Newydd yng Nghymru - Adolygiad Llywodraeth Cymru

I am delighted to advise that Julie James MS, Cabinet Secretary for Housing, Local Government and Planning has commissioned CEWales (Constructing Excellence in Wales) to undertake a review of the commissioning and delivery practices for new social housing in Wales.

(Welsh version below)

Over the next year, CEWales will gather insights through online surveys; workshops; 1-2-1 interviews and face to face sessions. The goal is to actively involve all those who contribute to the sector so that we achieve a comprehensive range of options to enhance the delivery provision of new social housing in Wales.

Let your voice be heard by participating in this exciting project - the survey can be accessed here or through the QR code at the foot of this email.

Please complete the survey and then share this email with your sector contacts.

Kind regards

 

Cat Griffith-Williams
Chief Executive

qr_code.png

 

Rwy'n falch i cynghori bod Julie James AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio wedi comisiynu AANg (Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru) i gynnal adolygiad o'r arferion comisiynu a darparu ar gyfer tai cymdeithasol newydd yng Nghymru.

Dros y flwyddyn nesa’, bydd AANg yn casglu mewnwelediadau trwy arolygon ar-lein; gweithdai; 1- i -1 cyfweliadau a sesiynau wyneb yn wyneb. Y nod yw i cynnwys pawb sy'n cyfrannu at y sector fel ein bod yn cyflawni ystod gynhwysfawr o opsiynau i wella'r ddarpariaeth o dai cymdeithasol newydd yng Nghymru.

Gadewch i'ch llais gael ei glywed drwy cymryd rhan yn y prosiect cyffroes hwn - gellir cyrchu'r arolwg yma neu drwy'r cod QR ar droed yr e-bost hwn (a newidwch yr iaeth i Cymraeg)

Mae croeso i chi gwblhau'r arolwg ac yna rhannu'r e-bost hwn gyda'ch cysylltiadau yn y sector.

Cofion cynnes

Cat Griffith-Williams

Prif Weithredwr

qr_code.png