Caerphilly County Borough Council – Vacancy for Head of Land & Property

Team Caerphilly is seeking an experienced and passionate candidate for the challenging, varied and rewarding role of the Head of Land and Property. The key strategic role will support the delivery of the billion-pound Place Shaping Plan.

You will lead a dedicated workforce, with vast experience and a strong reputation for designing exemplar and cost-effective construction projects, with a particular focus on 21st Century Schools and other exciting projects. The role has a keen focus on strategic estates management of circa 8000 acres of land and the maintenance and improvement of more than 800 buildings on 400 sites.

We are seeking a candidate who feels they can make a real difference in the public sector working as a key part of Caerphilly County Borough Council’s Leadership Team helping to set the direction and transform the authority while also working successfully in partnership with other organisations.

For an informal discussion about this post please call Lynne Donovan, Head of People Services on 01443 864570 or e-mail donovl@caerphily.gov.uk

Please apply online below. 

For a copy of the recruitment booklet please click here 

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your birth certificate/passport/work permit in accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.

The political restrictions defined by the ‘Local Government Officers (Political Restrictions) Regulations 1990 as amended’ apply to you in respect of this post. 

Mae Tîm Caerffili yn chwilio am ymgeisydd profiadol ac angerddol ar gyfer rôl heriol, amrywiol a gwerth chweil, sef y Pennaeth Tir ac Eiddo. Bydd y rôl strategol allweddol yn cefnogi cyflawni’r Cynllun Llunio Lleoedd biliwn o bunnoedd.

Byddwch chi’n arwain gweithlu ymroddedig, gyda phrofiad helaeth ac enw da am ddylunio prosiectau adeiladu rhagorol a chost-effeithiol, gyda ffocws penodol ar Ysgolion yr 21ain Ganrif a phrosiectau cyffrous eraill. Mae gan y rôl ffocws brwd ar reoli ystadau strategol oddeutu 8000 erw o dir a chynnal a gwella mwy na 800 o adeiladau ar 400 o safleoedd.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy’n teimlo y gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y sector cyhoeddus gan weithio fel rhan allweddol o Dîm Arweinyddiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n helpu gosod y cyfeiriad a thrawsnewid yr awdurdod tra hefyd yn gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau Pobl, ar 01443 864570 neu e-bostio donovl@caerffili.gov.uk

Gwnewch gais ar-lein isod.

O dan y gyfraith mae’n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni / pasbort / trwydded waith yn unol â'r Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Mae'r cyfyngiadau gwleidyddol a ddiffinnir gan 'Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 1990 fel y'u diwygiwyd' yn berthnasol i chi mewn perthynas â'r swydd hon.