Appointment of property and construction consultants & contractors

Cartrefi Croeso, Carmarthenshire County Councils local housing company is looking to appoint property and construction consultants and contractors to our register of approved partners.

Appointment of property and construction consultants & contractors

Cartrefi Croeso, Carmarthenshire County Councils local housing company is looking to appoint property and construction consultants and contractors to our register of approved partners. These appointments include:

• Development advisers
• Planning advisers
• Design consultants
• Cost consultants, quantity surveyors
• Property Project managers and employers agents
• Property engineers
• Construction contractors (with projects valued at £500k plus)

The company's activities are focussed on the Swansea Bay City Deal region which comprises Carmarthenshire, Neath PT, Pembrokeshire and Swansea. Ideally, you should be based or have a substantive interest in these areas.

We are looking to organisations that can demonstrate:

• Technical expertise
• Organisation and capacity
• Financial standing
• Attitude to social responsibility
• Attitude to quality and the environment

For further information, and to download an application questionnaire, please visit www.cartreficroeso.cymru.

The questionnaire should be returned to info@cartreficroeso.cymru. The register is open for applications until noon, Friday 14th December.

 

Holiadur Partner Eiddo ac Adeiladu

Penodi ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu

Mae Cartrefi Croeso, cwmni tai lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, am benodi ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu i'n cofrestr o bartneriaid cymeradwy. Mae'r penodiadau hyn yn cynnwys:

• Ymgynghorwyr datblygu
• Ymgynghorwyr cynllunio
• Ymgynghorwyr dylunio
• Ymgynghorwyr cost, syrfewyr meintiau
• Asiantiaid cyflogwyr a rheolwyr Prosiect Eiddo
• Peirianwyr eiddo
• Contractwyr adeiladu (gyda phrosiectau werth mwy na £500k)

Mae gweithgareddau'r Cwmni yn canolbwyntio ar ranbarth Bargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe. Yn ddelfrydol, dylai fod gennych leoliad neu ddiddordeb sylweddol yn yr ardaloedd hyn.

Rydym yn chwilio am sefydliadau a all ddangos:

• Arbenigedd technegol
• Trefn a chapasiti
• Sefydlogrwydd ariannol
• Pwyslais ar gyfrifoldeb cymdeithasol
• Pwyslais ar ansawdd a'r amgylchedd

I gael rhagor o wybodaeth, ac i lawrlwytho holiadur cais, ewch i www.cartreficroeso.cymru/workiing. Dylid dychwelyd yr holiadur i info@cartreficroeso.cymru. Mae'r gofrestr ar agor ar gyfer ceisiadau tan hanner dydd, dydd Gwener 14 Rhagfyr.