Consultation / Ymgynghoriad - Building Regulations Sustainability Review

On Tuesday (1st March) the Welsh Government issued a consultation on incorporating aspects of the previous Sustainable Buildings National Planning Policy into the Building Regulations in Wales.

In July 2014 the Sustainable Buildings national planning policy and related TAN22 guidance was withdrawn. The stated intention was that we would look at incorporating the key non energy elements of the Code for Sustainable Homes/BREEAM into the Building Regulations. The subsequent review identified a number of components as having potential for incorporation into Building Regulations. The consultation contains proposals for:

  • Changes to Part G – Sanitation, Hot Water Safety and Water Efficiency;
  • The introduction of Part Q - Residential Security Part Q – Unauthorised access;
  • Non mandatory guidance on the content and presentation of information to householder for new dwellings.
  • Changes to the Approved Documents

The consultation closes on the 24th May 2016 and we are working with Constructing Excellence Wales to host consultation events in mid April.

http://gov.wales/consultations/planning/building-regulations-sustainability-review/?lang=en

Ar Dydd Mawrth (1 Mawrth) Mae Llywodraeth Cymru lansio ei ymgynghoriad ynghylch ymgorffori agweddau  ar y Polisi Cynllunio Cenedlaethol Adeiladau Cynaliadwy blaenorol i mewn i Reoliadau Adeiladu yng Nghymru.

Ym mis Gorffennaf 2014 the tynnwyd yn ôl y Polisi Cynllunio Cenedlaethol Adeiladau Cynaliadwy a chanllaw perthnasol TAN 22. Y bwriad penodedig oedd edrych at ymgorffori elfennau allweddol y Cod Cartrefi Cynaliadwy/BREEAM nad ydynt yn gysylltiedig ag ynni yn y Rheoliadau Adeiladu. Gwnaeth yr adolygiad dilynol nodi nifer o gydrannau a allai gael eu cynnwys mewn Rheoliadau Adeiladu. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnwys cynigion am:

  • Newidiadau i Ran G – Sanitation, Hot Water Safety and Water Efficiency;
  • Cyflwyno Rhan Q – Residential Security Part Q – Unauthorised access;
  • Canllawiau nad ydynt yn rhai gorfodol am gynnwys a chyflwyniad gwybodaeth i ddeiliad anheddau newydd.
  • Newidiadau i Ddogfennau Cymeradwy

Mae’r ymgynghoriad yn cau 24 Mai 2016 ac rydym yn gweithio gydag Adeiladu Arbenigrwydd i gynnal digwyddiadau ymgynghori yng nghanol mis Ebrill.

http://gov.wales/consultations/planning/building-regulations-sustainability-review/?lang=cy